NEU_FLF (110) 东北大学

Xiaofeng Liu [教练], xihang fan , Fei Feng , kai lu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。