tzc1 (208) 台州学院

Rongqin Chen [教练], feng dui , Wang Rongqiang , yifei yang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。