Koalas (206) 东北师范大学

Qing Li [教练], Chaobing Feng , Xuanfeng Huang , Xiaojie Zhou

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。