OpenPandora (203) 武汉大学

Wenyong Dong [教练], Yaolin Chen , Zhong Fang , Zhao Yiming

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。