gzhu_heaven (202) 广州大学

hua feng [教练], yinkang huang , Jie Luo , Yuxi Wu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。