jxust_QuMingZiHaoNan (191) 江西理工大学

Shuxin Yang [教练], Weinan Qiu , Jian Tao , Yuanping Xiong

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。