SZU_MINATO (1) 深圳大学

Xiaojian Zhang [教练], Qiang Cai , Xinchao Chen , Yang Liu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。